دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 8
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یعقوب محمد مرادی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یعقوب محمد مرادی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی
دانشجو: فاطمه ذبیحی
تاریخ:
1396/05/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یعقوب محمد مرادی مورد تصویب مدیر گروه معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقاومت مغناطیسی تونل زنی مولکول نیترید - بورن .......
تاریخ:
1396/05/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یعقوب محمد مرادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقاومت مغناطیسی تونل زنی مولکول نیترید - بورن .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیمین آرین مورد تصویب مدیر گروه معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر پروبیوتیکی لاکتوباسیلهای گوارشی بر رده سلولی سرطانی گوارشی Caco 2 .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شکیبا شفایی تیلکی مورد تصویب مدیر گروه معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی سویه های نادر نان پیلوری هلیکوباکتر جدا شده از بیماران دارای ناراحتی های گوارشی .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سوگل مطلبی طلاتپه مورد تصویب مدیر گروه معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و ساخت بستر های پلیمری جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به سلول های قلبی .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم حسن زاده مورد تصویب مدیر گروه معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: لسیلسی .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طیبه میرزایی رضایی مورد تصویب مدیر گروه معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایداری و برهم کنش گرانش اصلاح شده دورهمسان با سیالات کیهانی .......
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طیبه میرزایی رضایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایداری و برهم کنش گرانش اصلاح شده دورهمسان با سیالات کیهانی .......
تاریخ:
1396/03/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه کامپیوتر-محمدی
دانشجو: شیوه شاکری
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا کمربسته مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یب .......
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا کمربسته مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یب .......
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیرگروه کامپیوتر-محمدی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو سیده اتنا جباری شیاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش هرمزفلاح آملی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش هرمزفلاح آملی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش هرمزفلاح آملی
دانشجو: فاطمه ذبیحی
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رئیس دانشکده علوم پایه جمال صادقی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه کامپیوتر-محمدی
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده اتنا جباری شیاده
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده اتنا جباری شیاده مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یک .......
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده اتنا جباری شیاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یک .......
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: ارین مبرقعی
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: ارین مبرقعی
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: ارین مبرقعی
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه - جلالی
دانشجو: ارین مبرقعی
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ارین مبرقعی
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو ارین مبرقعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو ارین مبرقعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو ارین مبرقعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/23
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:معاون پژوهش - مدیرگروه فیزیک- یعقوبی
دانشجو: ارین مبرقعی
تاریخ:
1396/02/23

سوالات متداول