دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 4                   کاربران مهمان: 206
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حبیبی
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو نگار بهروزیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو علی درخشان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو علی حبیبی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر یوسفی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر یوسفی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو فائزه پورمند کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: مریم تورنگ
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: مهسا غلام پلنگ رودی
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهسا غلام پلنگ رودی
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر یوسفی
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو سید اسدالله کمالی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو سید اسدالله کمالی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم تورنگ
تاریخ:
1398/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عادله حلال خور سنگچال
تاریخ:
1398/10/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: حسین حسین پور نقیبی
تاریخ:
1398/10/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین حسین پور نقیبی
تاریخ:
1398/10/25
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: ارمین خسروی پور
تاریخ:
1398/10/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ارمین خسروی پور
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: سیدامیرحسام ساداتی
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیدامیرحسام ساداتی
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: محمد شابازاده
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد شابازاده
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: بهاره فروهر
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بهاره فروهر
تاریخ:
1398/10/23
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو انیتا اردشیر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/21
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو حسین حسین پور نقیبی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/18
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو طاهره ذبیح پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/18
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو مقصود طالبی سیسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/17
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو نعمت اله فرمانبر زیدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعیده قاسمی مالفجانی
تاریخ:
1398/10/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعیده قاسمی مالفجانی
تاریخ:
1398/10/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا محمدیان امیری
تاریخ:
1398/10/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا محمدیان امیری
تاریخ:
1398/10/09

سوالات متداول