دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا یکرنگی سندی
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: داریوش حاجی رییسی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: فاطمه ذبیحی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش حاجی رییسی
تاریخ:
1396/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش حاجی رییسی
تاریخ:
1396/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش حاجی رییسی
تاریخ:
1396/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش حاجی رییسی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه فیزیک-یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جستجوی اثرات ماورای مدل استاندارد در بر هم کنش های بوزون هیگز .......
تاریخ:
1396/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش حاجی رییسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جستجوی اثرات ماورای مدل استاندارد در بر هم کنش های بوزون هیگز .......
تاریخ:
1396/01/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش حاجی رییسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جستجوی اثرات ماورای مدل استاندارد در بر هم کنش های بوزون هیگز .......
تاریخ:
1396/01/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش حاجی رییسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جستجوی اثرات ماورای مدل استاندارد در بر هم کنش های بوزون هیگز .......
تاریخ:
1396/01/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش حاجی رییسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جستجوی اثرات ماورای مدل استاندارد در بر هم کنش های بوزون هیگز .......
تاریخ:
1396/01/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ذبیحی
تاریخ:
1396/01/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ذبیحی
تاریخ:
1396/01/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه فیزیک-یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/12/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/12/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ذبیحی
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه فیزیک-یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/11/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/11/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه سهیلی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه فیزیک-یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ترابرد غیر الاستیکی از طریق مولکول N12B12 .......
تاریخ:
1395/11/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/11/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه سهیلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ترابرد غیر الاستیکی از طریق مولکول N12B12 .......
تاریخ:
1395/11/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پیام محمدی
تاریخ:
1395/11/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیام محمدی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: به حداکثر رساندن طول عمر شبکه حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و منطق فازی .......
تاریخ:
1395/11/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا یکرنگی سندی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه فیزیک-یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر میدان مغناطیسی یکنواخت بر ناپایداری پولین نانو سوئیچ الکترو مکانیکی .......
تاریخ:
1395/11/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه فیزیک-یعقوبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/11/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا یکرنگی سندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر میدان مغناطیسی یکنواخت بر ناپایداری پولین نانو سوئیچ الکترو مکانیکی .......
تاریخ:
1395/11/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ذبیحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعات تئوری و تجربی بر روی ثابت های تفکیک اسیدی، خواص نوری و ترمودینامیکی بتانین و دی پپتید .......
تاریخ:
1395/11/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سوگل مطلبی طلاتپه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و ساخت بستر های پلیمری جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به سلول های قلبی .......
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیوه شاکری
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیوه شاکری مورد تصویب مدیر گروه مدیرگروه کامپیوتر-محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی الگوریتم خفاش .......
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شيوه شاكري مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی الگوریتم خفاش .......
تاریخ:
1395/10/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم حسن زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: لسیلسی .......
تاریخ:
1395/10/05
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: صدور کد
مدیرگروه فیزیک-یعقوبی برای پایان نامه دانشجو مهدی حسین پور بصرا کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیرگروه فیزیک-یعقوبی
دانشجو: مهدی حسین پور بصرا
تاریخ:
1395/10/03

سوالات متداول